Privacy Beleid With Love For You

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. With Love For You houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Alleen persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van de rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Website en Social Media

Als u een contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Uw emailadres wordt, na uw toestemming, tevens gebruikt voor onze mailinglist. Wij sturen u gemiddeld 1 keer per maand een informatieve email over onze werkzaamheden. U kunt zich ten alle tijden afmelden voor de mailinglist.

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Social media

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Wij gebruiken uw persoonsgegevens ten behoeve van uw persoonlijk lifestyle en voedingsadvies. Tevens worden deze gegevens gedeeld met onze samenwerkende partijen; therapeuten, personal coaches en mind set trainers, ten behoeve van persoonlijke coaching. Deze derde partijen werken allen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gegevens die wij van u kunnen vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Gegevens over uw gezondheid zoals gewicht, lengte en leeftijd.

Deze gegevens worden bewaard zolang u in behandeling bent, tot uiterlijk 6 maanden na uw behandeling, tenzij anders overeengekomen. Alleen daarna worden de gegevens in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar bewaard.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het versturen van mailings en onderhoud website en social media
 • Het begeleiden in het coachingstraject
 • Extra specilistische zorg

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Verwerking van persoonsgegevens van ZZP-ers

With Love For you werkt samen met diverse ZZP-ers . Persoonsgegevens van ZZP-ers worden door With Love For You verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de overeenkomst die door deze ZZP-ers is getekend. Deze overeenkomst is tevens de grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan With Love For You de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • KVK nummer;
 • BTW nummer;

De persoonsgegevens worden door With Love For You opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men een overeenkomst heeft en daarna nog maximaal 6 maanden. Alleen daarna worden de gegevens in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar bewaard.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

With Love For You bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens With Love For You van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Contactgegevens

With Love For You

Burgemeester Engelbertsstraat 34

2042 KN Zandvoort